SimpleMenu

   Đóng

  Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện

 Thông tin chung

      Tên cơ quan: Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đăk Glei

      Địa chỉ: Thôn 16/5 – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei

      Điện thoại: 0603 833 122

       Email: pgddakglei.kontum@moet.edu.vn

   
      Trưởng phòng: Ông Lê Hải Lâm

        Điện thoại: 0914222881
        Email: hailam_861@yahoo.com.vn
 
      Phó phòng: Ông Phạm Thế Anh

       Điện thoại: 0914 222991

          Email: theanhdakglei1974@gmail.com

Vị trí, chức năng:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

          2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện:

          a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về hoạt động giáo dục ở địa phương;

          b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục ở địa phương;

          c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông, trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) ở địa phương theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), đối với: Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học; trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; công nhận việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

          4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          5. Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng cấp xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          6. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với thanh tra huyện, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo ở địa phương.

          7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch này theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

          9. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

          10. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.

          11. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          12. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          13. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

          14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức xã được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương.

          15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          17. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao và theo quy định của pháp luật.

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT

Các trường học trên địa bàn huyện Đăk Glei đồng loạt khai giảng năm học mới

 Hòa trong không khí tưng bừng cả nước chào mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, ngày 5 tháng 9 hàng năm là ngày khai giảng năm học mới và cũng là ngày “toàn dân đưa trẻ đến trường”, ngày hội của cả nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, ngày hội lớn của tuổi trẻ học đường, là ngày hội của các thầy cô giáo.

 

Lễ khai giảng năm học mới tại trường THCS xã Đăk Kroong

Chung vui cùng khí thế háo hức đó, trong ngày khai giảng 5/9, các đồng chí Tỉnh ủy viên phụ trách huyện và lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện,  UBMTTQVN huyện đã đến dự lễ khai giảng ở một số trường học. Cụ thể, Đ/c Kring Ba – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Khai giảng tại trường PTTH DT Nội trú huyện Đăk Glei, Đ/c Đặng Thanh Long – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự Khai giảng tại trường THPT Lương Thế Vinh, Đ/c Bùi Thái Trọng – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Khai giảng trường THCS Thị trấn Đăk Glei, Đ/c Blong Tiến – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – TB&XH Tỉnh dự Khai giảng tại trường THCS Đăk Môn, Đ/c Y Thị Bích Thọ - Bí thư Huyện ủy dự Khai giảng tại trường PTTH DT Nội trú huyện Đăk Glei, Đ/c Nguyễn Quang Oánh - Phó Bí thư TT Huyện ủy dự Khai giảng tại trường THCS xã Đăk Môn, Đ/c Y Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy dự Khai giảng trường THCS xã Xốp, Đ/c Hoàng Trung Thông - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự Khai giảng trường THPT Lương Thế Vinh, Đ/c Kring Xa Chí - Chủ tịch HĐND huyện dự Khai giảng phân hiệu trường THPT Lương Thế Vinh, Đ/c Y Lệ Hương - UVBTV Huyện ủy,  Phó Chủ tịch HĐND huyện dự Khai giảng trường Mầm non Đăk Pek, Đ/c A Phương - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự Khai giảng trường THCS xã Đăk Kroong, Đ/c Trịnh Xuân Lộc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự Khai giảng trường THCS xã Đăk Blô, Đ/c A Sô Lai - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện dự Khai giảng trường THCS xã Đăk Nhoong, Đ/c Ô Lý Sơn - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự Khai giảng trường THCS xã Đăk Man, Đ/c Plong Phan -UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự Khai giảng trường THCS xã Mường Hoong, Đ/c Nguyễn Văn Hạnh - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy dự Khai giảng trường THCS Thị trấn Đăk Glei, Đ/c Phạm Văn Soát - UVBTV, Trưởng Công an huyện dự Khai giảng trường Tiểu học xã Đăk Long, Đ/c Trần Đình Từ - UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện dự Khai giảng trường Tiểu học xã Ngọc Linh, Đ/c Vương Văn Đương - UVBTV, CNUBKT Huyện ủy dự Khai giảng trường Tiểu học Kim Đồng.

Lễ khai giảng năm học mới tại trường THCS Đăk Blô

Đ/c Y Lệ Hương - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cho trường Mầm non Đăk Pek và chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo xã Đăk Pek và tập thể cán bộ, giáo viên của trường

Cũng trong ngày khai giảng 5/9, có 03 trường được vinh dự đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. Bao gồm các trường: THCS xã Đăk Môn, THCS xã Đăk Kroong, trường Mầm non Đăk Pek.

Đ/c A Phương – UVBTB Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Lễ khai giảng trường THCS Đăk Kroong

Trong buổi Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016, các đồng chí Tỉnh ủy viên phụ trách huyện, Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện đã gửi lời chúc mừng tới các thầy, cô giáo, cán bộ, viên chức cùng toàn thể các em học sinh ở các trường. Đồng thời, đề nghị các trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 47 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư lần cuối cho Ngành giáo dục 15/10/1968-15/10/2015 và đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành các hoạt động thường xuyên của trường; Tăng cường nâng cao nhận thức, chủ động , tích cực sáng tạo trong quản lý điều hành; Bên cạnh việc tập thể giáo viên và học sinh nỗ lực phấn đấu cần có sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình hơn nữa của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các bậc phụ huynh để góp phần cùng với các trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới./.

Tin, ảnh: Trung Thu

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 07/09/2015 Lượt xem : 2426
Quay Về