Đăng Nhập
8:33 SA | 27/02/2020

Tải về TẠI ĐÂY

3:49 CH | 14/02/2019

 Thực hiện Thông báo số 18/TB-UBND ngày 13/2/2019 của UBND tỉnh v/v tập huấn triển khai thử nghiệm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice.

8:05 SA | 05/01/2019

Dự thảo tải về TẠI ĐÂY

7:45 SA | 15/11/2018

 Ngày 08/11/2018, UBND huyện ban hành Công văn số 1626/UBND-CV v/v triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018

2:17 CH | 10/10/2018

 Các biểu mẫu về lấy phiếu tín nhiệm theo Công văn 1477/UBND-CV của UBND huyện tải về TẠI ĐÂY

9:30 SA | 06/07/2018

 Ngày 22/6/2018, UBND huyện Đăk Glei ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND v/v triển khai thực hiện Nghị định 112/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ v/v quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở Miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.

10:17 SA | 29/06/2018

 Tài liệu họp trực tuyến với Chính phủ và UBND tỉnh tháng 6/2018