Bạn đang ở :   Tin tức > Thông tin tuyên truyền
    Đăng Nhập

Thông tin tuyên truyền

   Đóng
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tích cực triển khai đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cùng với toàn Đảng, toàn dân trong cả nước triển khai thực hiện mục tiêu nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII đề ra “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương”, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Đăk Glei đã và đang tích cực Tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức thực hiện có hiệu quả  đưa tinh thần Nghị quyết vào cuộc sống mà trực tiếp là xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện  Quyết định số 779/QĐ-UBND, ngày 25-7-2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum, ban hành Đề án tổng thể sắp xếp sáp nhập, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.Theo đề án của tỉnh, Huyện Đăk Glei có 32/112 thôn cần được sắp xếp lại gồm:

1.     Thị trấn Đăk Glei: sáp nhập thôn Đăk Năng với thôn Đăk Chung

2.     Xã Đăk Pék : sáp nhập Đăk  Rú với thôn Đăk Trấp; thôn Peeng Rông với thôn Đăk Dền.

3.     Xã Đăk Choong: sáp nhập thôn Kon Năng với thôn Bê Rê; thôn Kon Rồng với thôn Liêm Răng.

4.     Xã Xốp: Sáp nhập thôn Đăk Xây với thôn Long Ri; thôn Bông Bang với thôn Xốp Dùi và thôn Tân Đum.

5.     Xã Ngọc Linh: thôn Đăk Dít với thôn Đăk Dã và thôn Long Năng; thôn Đăk Ia với thôn Tu Chiêu; thôn Tu Kú với thôn Tân Út; thôn Tu Rang với thôn Lê Vân.

6.     Xã Mường Hoong: sáp nhập thôn Long Dua, thôn Mường Hoong, thôn Reo Lang và thôn Tu Chiêu A; thôn Tân Túc, thôn Long Tối, thôn Tu hông và thôn Chiêu B.

Sau khi sáp nhập toàn huyện có 93 thôn, giảm 19 thôn so với hiện nay.

Có thể nói việc xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 779/QĐ-UBND, ngày 25-7-2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong quý 3 năm 2019 của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện nhà, đây là nhiệm vụ mới mẻ liên quan trực tiếp đến nhiều mặt, nhiều vấn đề trong cuộc sống của người dân.Trong khi  thời gian thực hiện không còn nhiều,  chúng ta lại đồng thời triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng khác như: việc tổ chức đai hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội Đại hội Đảng bộ huyện XVIII đề ra; triển khai công tác phòng chống bão lũ trong mùa mưa; tổ chức triển khai năm học mới cho các em học sinh ở các cấp học, ngành học....

Để triển khai thực hiện có hiệu quả đề án của tỉnh vừa đảm bảo về thời gian quy định, vừa bảo đảm quy trình thủ tục, đáp ứng ý chí, sự đồng thuận của người dân mà nhất là các đơn vị thuộc diện sáp nhập theo đề án, thiết nghĩ chúng ta cần làm tốt một số nội dung quan trọng sau:

Thứ nhất: tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức tạo sự thống nhất cao trong đảng từ huyện tới cơ sở, xác định rõ đây chủ trương đúng đắn, là nhiệm vụ chính trị cấp bách, quan trọng phục vụ vì lợi ích lâu dài của đất nước của nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ ở các đơn vị thuộc diện thôn làng sáp nhập phải tích cực tuyên truyền và gương mẫu hưởng ứng chủ trương của Đảng, vận động mọi người thực hiện trách nhiệm của mình khi tổ chức thực hiện. Yêu cầu của công tác tuyên truyền phải chỉ ra được việc sáp nhập xuất phát từ lợi ích nhân dân; tạo điều kiện trong công tác lãnh đạo quản lý của Đảng, nhà nước và đoàn thể; trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; trong giáo lưu học hỏi về phát triển kinh tế xã hội; mở rộng hơn trong quan hệ giao tiếp, nắm bắt thông tin; thực hiện giảm chi ngân sách cho nhà nước..v v.

Việc sáp nhập Tuyệt nhiên không gây ảnh hưởng khó khăn gì đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Mọi sự lo lắng về giấy tờ, hộ khẩu, giấy khai sinh... sẽ được cấp ủy Đảng, chính quyền  lãnh chỉ đạo ngành, cơ quan chức năng  hướng dẫn giải quyết kịp thời .

Thứ  hai: Các cơ quan ngành chức năng tích cực cử cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn cụ thể chi tiết các thủ tục, các bước tiến hành đảm bảo đúng quy trình, khoa học và dân chủ, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân đồng thời giải thích thấu đáo tính đúng đắn của việc sáp nhập thôn làng.

Thứ ba: Phát huy vai trò công tác vận hợp quần chúng của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, và các tổ chức đoàn thể, tăng cường bám nắm cơ sở, nắm rõ tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, vận động Nhân dân hưởng ứng chủ trương của Đảng, đồng thời Phát huy vai trò phản biện trong việc hoàn thiện đề án thực hiện, nhất là việc đặt tên thôn mới trên cơ sở đảm bảo tính lịch sử, khoa học, hợp ý Đảng lòng dân.

Thứ tư: Phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, những nhân tố tích cực  nhất là các hội viên trong các đoàn thể chính trị xã hội tích cực vận động Nhân dân hưởng ứng, ngăn chặn, hạn chế những ý kiến khác biệt không mang tính xây dựng.

Thứ năm: Sau khi đã hoàn thành việc sáp nhập, được cấp trên phê duyệt, các cấp, các ngành chức năng mà trực tiếp là cấp ủy ,chính quyền, Uỷ ban Mặt trận và các đoàn tập trung, tích cực triển khai các nhiệm vụ củng cố “ hệ thống chính trị” tại các thôn  “mới”. Triển khai các giải pháp phát triển kinh tế, các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí sôi nổi, bước chuyển rõ nét tạo sự phấn khích trong các tầng lớp nhân dân.

Trên đây là một số ý kiến mang tính trao đổi nhằm góp thêm tiếng nói chung trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương về sáp nhập các thôn làng trên địa bàn huyện, rất mong được đồng chí đồng nghiệp và bạn đọc chia sẻ góp phần thực hiện thành công hiện  Quyết định số 779/QĐ-UBND, ngày 25-7-2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum, ban hành Đề án tổng thể sắp xếp sáp nhập, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

 

Bùi Văn Đường

 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 08/08/2019 Lượt xem : 211
Quay Về