banner
Thứ 2, ngày 30 tháng 1 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
54/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện.
55/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện về chuyên đề giám sát việc triên khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý đâu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện.
56/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát việc triển khai Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của Hội đông nhân dân huyện vê phương án khoán bảo vệ rừng cho cộng đông dân cư thôn đôi với diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê hiện đang do ƯBND xã quản lý
57/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022.
58/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022
59/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi núi, đất bạc màu trên địa bàn huyện năm 2021 (phần bổ sung).
60/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Đăk Glei.
61/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về Bổ sung dự án: hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi núi, đất bạc màu trên địa bàn huyện năm 2021 (phần bổ sung) vào kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021.
62/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 huyện Đăk Glei
63/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án: Nhà làm việc của cơ quan Huyện ủy Đăk Glei; Nhà đa năng cơ quan Huyện ủy và Nhà làm việc chính Huyện ủy.
64/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đăk Glei
277/KH-UBND 16/12/2021 Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đăk Glei giai đoạn 2021 - 2030
88//BC-UBND 18/11/2021 Thực hiện nhiệm vụ kinh tế - Xã hội, Quốc phòng, An ninh năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ năm 2022
830/BC-UBND 1/11/2021 Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2021 trên địa bàn huyện Đăk Glei
46/2021/NQ-HĐND 20/10/2021 Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh một số điều của Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của HĐND huyện về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
47/NQ-HĐND 20/10/2021 Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei về điều chỉnh một số điều của Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của HĐND huyện về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2020.
48/NQ-HĐND 20/10/2021 Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của HĐND huyện Đăk Glei;
49/NQ-HĐND 20/10/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi núi, đất bạc màu trên địa bàn huyện năm 2021.
50/2021/NQ-HĐND 20/10/2021 điều chỉnh chỉ tiêu trồng rừng tại Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND huyện về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021.
51/NQ-HĐND 20/10/2021 điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 1);
Trang sau

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND - UBND huyện Đăk Glei.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Đăng Dự - Phó Chánh Văn phòng HĐND -UBND huyện Đăk Glei.
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei - tinh Kon Tum; Điện thoại: 02603 833105 ; Fax: 02603833105; Email: ubnd.dakglei@kontum.gov.vn
Bản quyền thuộc về Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei.

452616 Tổng số người truy cập: 354 Số người online:
TNC Phát triển: