banner
Thứ 2, ngày 17 tháng 6 năm 2024
Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch & Truyền thông huyện Đăk Glei
28-5-2023
I. Thông tin chung:
Tên cơ quan:  Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch & Truyền thông huyện Đăk Glei
Địa chỉ:  Số 01- Lê Hồng Phong - Thôn 16/5, thị trấn Đăk Glei.
Email:
SĐT:  02603.834105
II. Thông tin lãnh đạo
 1.Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 Chức vụ: Giám đốc
 Điện thoại: 0935936903
 Email: ymyhanh1602@gmail.com
2.Ông Nguyễn Tấn Phúc
 Chức vụ: Phó Giám đốc
 Điện thoại: 0964115580
 Email:phuc2603tt@gmail.com
II. Khái quát chung
1.Vị trí, chức năng
          Trung tâm văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông Huyện Đăk Glei là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân Huyện Đăk Glei. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện Đăk Glei; đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Phòng Văn hóa -Thông tin, Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần về kinh phí hoạt động theo quy định.
 
Trung tâm văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông Huyện Đăk Glei có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, của địa phương; phối hợp hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và truyền thanh ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng yêu cầu hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện công tác du lịch.
 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Căn cứ chương trình phát triển kinh tế xã hội hành năm của huyện để xây dựng kế hoạch, hoạt động trình Chủ tịch UBND huyện và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
b) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách bảo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân; tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa – văn nghệ,  thể dục – thể thao ở cơ sở.
c) Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa – văn nghệ,  thể dục – thể thao, sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.
d) Xây dựng các điểm, tuyến, các hoạt động văn hóa cộng đồng... phục vụ du lịch; xây dựng các tua du lịch trên địa bàn.
đ) Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa thể thao, và cá hoạt động dịch vụ khác đáp ứng yêu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp.
e) Hợp tác, trao đổi, giao lưu, chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh.
g) Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.
h) Tiếp và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật; Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum.
i) Quản lý, vận hành các Đài phát lại truyền hình, Đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh 12 xã, thị trấn trên địa bàn; Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
k) Tham mưu thực hiện công tác xúc tiến đầu tư và tổ chức dịch vụ du lịch, kêu gọi, thu hút hoạt động xúc tiến đầu tư du lịch, các hoạt động về phát triển thị trường du lịch; tổ chức các tua du lịch, giới thiệu quảng bá hình ảnh huyện đến du khách trong và ngoài tỉnh.
l) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên, tham mưu các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan quản lý cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.
m) Tham gia ý kiến với UBND huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình; sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện.
n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

Số lượt xem:2494
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1012701 Tổng số người truy cập: 815 Số người online:
TNC Phát triển: