banner
Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
27-12-2020

- Tên đơn vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đăk Glei.

- Điện thoại/Fax: 0603.833.860

- Địa chỉ: 175 đường Hùng Vương, xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei.

- Lãnh đạo đơn vị:

+ Trưởng phòng:

Điện thoại:

 + Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Tứ

Điện thoại: 0603.833.860

email: nvtu.dakglei@kontum.gov.vn

 + Phó Trưởng Phòng: Ông A Duy
Điện thoại: 
097 5804889

 Quá trình hình thành:

Năm 2004 thành lập Phòng Kinh tế và Hạ tầng, đến tháng 10/2008 được đổi tên thành Phòng Công thương, tháng 10/2010 đổi tên thành Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

C. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

I. Vị trí, chức năng:

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực: Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiêp, Thương mại; Xây dựng, phát triển đô thị, kiến trúc, quy hoạch xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm cấp, thoát nước vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đỗ xe đô thị); Giao thông-Vận tải; Khoa học và công nghệ.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng: chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của các Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải và Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum.

II. Nhiệm vụ quyền hạn:

1. Nhiệm vụ chung các ngành, lĩnh vực:

a. Trình UBND huyện ban hành các Quyết định, Chỉ thị, Quy hoạch, Kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực: Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiêp, Thương mại; Xây dựng, phát triển đô thị, kiến trúc, quy hoạch xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm cấp, thoát nước vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đỗ xe đô thị); Giao thông-Vận tải; Khoa học và công nghệ.

b. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực và thẩm quyền quản lý, quy hoạch, kế hoạch sau khi được các cấp thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực quản lý Nhà  nước tại địa phương theo hướng dẫn của các Sở liên quan.

c. Tham mưu UBND huyện quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.

d. Tổ chức ứng dụng tiến bộ Khoa học-Công nghệ, Xây dựng hệ thống thông tin, thống kê phục vụ công tác quản lý Nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng dẫn của các Sở liên quan và UBND huyện.

đ. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải và Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh.

e. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách theo sự chỉ đạo của UBND huyện; thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và quy định của UBND huyện.

f. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ cụ thể các ngành, lĩnh vực:

a. Giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về lĩnh vực Công thương (gồm Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại-Dịch vụ) trên địa bàn huyện theo quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Công thương

b. Tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND huyện trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Xây dựng, phát triển đô thị, kiến trúc, quy hoạch xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm cấp, thoát nước vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đỗ xe đô thị) trên địa bàn huyện

c. Tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND huyện trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Giao thông Vận tải gồm đường bộ, đường thủy trên địa bàn huyện

d. Tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND huyện trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Khoa học và công nghệ

3. Nhiệm vụ về công tác quản lý, tổ chức bộ máy:

Tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện về công tác quản lý, tổ chức bộ máy:

a. Quản lý tổ chức bộ máy, quản lý biên chế được giao, thực hiện các chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, CNVC thuộc phạm vi quản lý của phòng theo phân cấp và hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

b. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật và phân công của UBND huyện.

4. Các nhiệm vụ khác:

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.

 

Số lượt xem:6426
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1011388 Tổng số người truy cập: 2107 Số người online:
TNC Phát triển: