banner
Thứ 3, ngày 18 tháng 6 năm 2024
Huyện ủy Đăk Glei
28-7-2020

Thường trực Huyện ủy

Thông tin chung

Tên cơ quan: Huyện ủy Đăk Glei

Địa chỉ: Thôn 16/5 – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei

Điện thoại: (0260) 3833102

Thường trực Huyện ủy:

- BÍ thư: Ông Thái Văn Tưởng

  Điện thoại: 0988442606

- Phó Bí thư Thường trực: Ông A Phương

  Điện thoại: 0905534052

- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Bà Y Thanh

  Điện thoại: 0985578005

A. Văn phòng Huyện ủy

Địa chỉ: Thôn 16/5 – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei

Điện thoại: 02603 833102

Lãnh đạo:

- Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Văn Trà

Điện thoại: 02603 3833726 - 0932045241

- Phó Chánh Văn phòng: Ông Thái Văn Sơn

Điện thoại: 0383468834

B. Ban Tổ chức Huyện ủy

 Địa chỉ: Thôn 16/5– Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei

 Điện thoại:

Lãnh đạo:

- Trưởng ban: Ông Ô Lý Sơn

  Điện thoại: 0987309072

 - Phó Trưởng Ban: Ông Nguyễn Văn Diệu

  Điện thoại: 0979125599

C.  Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Địa chỉ: Thôn 16/5 – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei

Điện thoại: 02603 833270

Lãnh đạo:

- Trưởng Ban: Bà Y Lệ Hương

  Điện thoại: 0905 231369

- Phó Trưởng Ban: Bà Dương Thị Sim

  Điện thoại: 0973318281

D.Ban Dân vận Huyện ủy

Địa chỉ: 01 Nguyễn Huệ, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

SĐT: 02603. 833328

Email: bdvdakglei@gmail.com

II. Lãnh đạo đơn vị

Ông Plong Phan - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

SĐT: 0817121976

Ông Nguyễn Văn Hoài - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

SĐT: 098980855

III. Vị trí, chức năng

- Là cơ quan tham mưu của Huyện ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo, về thực hiện QCDC ở cơ sở) của Huyện ủy

- Là cơ quan thường trực của 03 Ban Chỉ đạo: BCĐ xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; BCĐ công tác tôn giáo huyện; BCĐ thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy tại huyện.

E. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Địa chỉ: 01- Nguyễn Huệ - Đăk Glei - Kon Tum

Số điện thoại:(0260)3833288

Email: ubktdakglei@gmail.com

 Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Ông: Trần Trọng Từ  

Chức danh: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Số điện thoại: 0972 268333

 Ông:  Đinh Văn Quý

Chức danh: Phó Chủ nhiệm  Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Số điện thoại: 0981122664

Họ và tên:   A Lê Mai

Chức danh: Phó Chủ nhiệm  Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

  Số điện thoại: 0966462368

II. Vị trí, chức năng:

- Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy là cơ quan tham mưu giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ huyện theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ do Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy giao.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Huyện ủy.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Nghiên cứu, đề xuất:

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trong nhiệm kỳ và hàng năm; nghiên cứu đề xuất các đề án về công tác, kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện trình Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy.

+ Thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên (theo quy định tại Điều 30 và Điều 32, Điều lệ Đảng).

+ Giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thành lập đoàn kiểm tra giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

+ Phối hợp với các Ban tham mưu giúp việc Huyện ủy giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.

+ Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật  đảng trong Đảng bộ huyện; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.

+ Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ huyện.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

+ Giúp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ huyện thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; giúp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho Ủy ban Kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên

+ Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Huyện ủy. Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra theo Điều lệ Đảng quy định; quy chế làm việc, chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm.

- Thẩm định, thẩm tra:

+ Thẩm định đề án, văn bản của các Ban tham mưu giúp việc Huyện ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ huyện khi có yêu cầu.

- Phối hợp:

+ Chủ trì xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của Huyện ủy.

+ Với Văn phòng Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy và các cơ quan liên quan giúp Huyện ủy theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Huyện ủy.

+ Với các cơ quan khối pháp chế thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

+ Với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và các cơ quan liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp ủy viên và cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra của Huyện ủy và cấp ủy trực thuộc Huyện ủy.

- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao:

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm.

+ Thực hiện thông tin tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; giúp Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

+ Xây dựng, quản lý, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy theo thẩm quyền.

+ Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Uỷ ban Kiểm tra cấp dưới theo các quy định của Đảng.

 + Giúp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy giao.

 

Số lượt xem:19161

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1015353 Tổng số người truy cập: 1982 Số người online:
TNC Phát triển: