banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
Văn phòng HĐND-UBND huyện
27-12-2020

A. Thông tin chung

Tên cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Glei

Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei

Điện thoại: 02603833105

Email: vanphongubnddakglei@gmail.com

Chánh Văn phòng: Ông Đỗ Đăng Dự

Điện thoại: 02603833105

Email: dddu.dakglei@kontum.gov.vn


Phó chánh Văn phòng: Ông A Nhã

Điện thoại: 0372626595

Email: anha.dakglei@kontum.gov.vn


Phó chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Ly

Điện thoại: 0967553414

Email: nly.dakglei@kontum.gov.vn

 

B.   Vị trí, chức năng ,nhiệm vụ và quyền hạn

I.       Vị trí, chức năng

Văn phòng HĐND và UBND huyện là cơ quan giúp việc của Thường trực HĐND và UBND huyện, có chức năng tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

II.   Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND, UBND và Chủ tịch UBND huyện. Giúp UBND huyện tổ chức theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện chương trình đó; 

2. Giúp Thường trực HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trong việc chuẩn bị các báo cáo, đề án (bao gồm dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các dự án kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các dự án khác) và tham gia ý kiến về nội dung trong quá trình soạn thảo các đề án đó để UBND huyện xem xét quyết định; 

3. Đảm bảo việc thu thập, cung cấp thông tin, xử lý thông tin được thường xuyên, kịp thời, chính xác phục vụ cho công tác Thường trực HĐND, UBND huyện và chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và thực hiện chế độ thông tin báo cáo lên cơ quan Nhà nước cấp trên theo quy định của pháp luật;

 

4. Phối hợp với Thanh tra huyện giúp Thường trực HĐND và UBND huyện trong việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

 

5. Chuẩn bị nội dung và phục vụ các phiên họp của HĐND và UBND huyện; các cuộc họp và làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện với các cơ quan, đơn vị tổ chức và công dân;

6. Phối hợp với các cơ quan chức năng, phổ biến và tập huấn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước cấp trên, của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đến các ngành, các cấp và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp trong huyện thực hiện những văn bản quy phạm pháp luật đó;

 

7. Quản lý về mặt hành chính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính; áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

8. Quản lý, thống nhất việc ban hành văn bản của HĐND và UBND huyện đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định của pháp luật;  

 9. Quản lý con dấu của thường trực HĐND và UBND huyện, tổ chức quản lý công tác văn thư, lưu trữ, hành chính của Thường trực HĐND và UBND huyện; thực hiện thống nhất chỉ đạo công tác tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước đối với các phòng, ban và các xã, thị trấn trong huyện;

 10. Quản lý, tổ chức đội ngũ cán bộ công chức, kinh phí, tài sản, vật tư, hàng hóa được giao theo đúng quy định của Nhà nước; đảm bảo các điều kiện về vật chất, kỹ thuật cho các hoạt động của Thường trực HĐND, UBND huyện; 

 11. Quản lý các hoạt động của Nhà khách và Hội trường UBND huyện;  

12. Thực hiện những nhiệm vụ và lĩnh vực công tác khác được Thường trực HĐND và UBND huyện giao.

Số lượt xem:13804
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1023791 Tổng số người truy cập: 2326 Số người online:
TNC Phát triển: