Đăng Nhập
Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei

 

A. Thông tin chung

      Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei

      Địa chỉ: 450 Hùng Vương, Thôn Đăk Xanh, Thị trấn Đăk Glei, Huyện Đăk Glei

      Điện thoại: 0603.833105

Thường trực UBND huyện:

- Chủ tịch UBND huyện: Ông  Hoàng Trung Thông
  Điện thoại: (060) 3833 603 - 0973277979
  Email: thongcontum@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách : Công tác quy hoạch: quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành. Kế hoạch Đầu tư,Tài chính, dự toán thu chi ngân sách nhà nước, phân bổ điều chỉnh kế hoạch ngân sách. Lĩnh vực xây dựng cơ bản; công tác nội chính: tổ chức, bộ máy và cán bộ; cải cách hành chính và địa giới hành chính, thanh tra; Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thi đua khen thưởng và kỷ luật cán bộ; Nhiệm vụ đột xuất nhạy cảm, những giải pháp quan trọng có tính đột phá...
 
- Phó chủ tịch UBND huyện: Ông 
  Điện thoại: 
  Email: 
Lĩnh vực phụ trách: các lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kinh tế hợp tác xã, chương trình xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu, công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác dân tộc, thống kê, ngân hàng chính sách xã hội.
 
- Phó chủ tịch UBND huyện : Ông Đỗ Sum
  Điện thoại: 0914. 167129
  Email: (đang cập nhật)
Lĩnh vực phụ trách: Tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ, công thương, xây dựng, giao thông (trừ công tác quy hoạch, thẩm định và quản lý chất lượng các chương trình dự án); Công tác tư pháp, thi hành án; thay mặt UBND huyện giữ mối quan hệ với Tòa án nhân dân huyện, VKS nhân dân huyện; công tác dân vận khối chính quyền; ban tiếp công dân, thay mặt Chủ tịch tiếp công dân định kỳ khi Chủ tịch vắng mặt.