SimpleMenu

   Đóng

  Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện

 Thông tin chung

      Tên cơ quan: Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đăk Glei

      Địa chỉ: Thôn 16/5 – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei

      Điện thoại: 0603 833 122

       Email: pgddakglei.kontum@moet.edu.vn

   
      Trưởng phòng: Ông Lê Hải Lâm

        Điện thoại: 0914222881
        Email: hailam_861@yahoo.com.vn
 
      Phó phòng: Ông Phạm Thế Anh

       Điện thoại: 0914 222991

          Email: theanhdakglei1974@gmail.com

Vị trí, chức năng:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

          2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện:

          a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về hoạt động giáo dục ở địa phương;

          b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục ở địa phương;

          c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông, trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) ở địa phương theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), đối với: Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học; trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; công nhận việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

          4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          5. Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng cấp xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          6. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với thanh tra huyện, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo ở địa phương.

          7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch này theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

          9. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

          10. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.

          11. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          12. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          13. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

          14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức xã được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương.

          15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          17. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao và theo quy định của pháp luật.

 

5:05 CH | 05/04/2018

 Chiều ngày 30/3/2018, tại phòng tư liệu nguồn trường Tiểu học Kim Đồng xã Đăk Pek, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp huyện năm học 2017 – 2018.  Tham gia hội thi có 79 giáo viên giỏi của 14 đơn vị trường tiểu học trên địa bàn huyện đã được công nhận qua hội thi giáo viên giỏi cấp trường.

8:54 SA | 23/08/2017

 Chiều ngày 22/8/2017, huyện Đăk Glei tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 -2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lan - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum; Hoàng Trung Thông - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; A Sô Lai –UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch HĐND huyện; A Phương – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

1:32 CH | 08/09/2016

 Năm học 2016 – 2017, toàn huyện Đăk Glei có 11.153 học sinh ra lớp học, trong đó bậc học mầm non có 3.572 cháu, tiểu học có 5.212 học sinh và trung học cơ sở có 3.369 học sinh, tăng 504 học sinh so với năm học trước.

3:26 CH | 30/08/2016

 Chiều ngày 24/8/2016, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đăk Glei tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

8:43 SA | 11/08/2016

 Từ ngày 05 tháng 8 đến hết ngày 07 tháng 8 năm 2016, phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei đã tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên các trường THCS trực thuộc.

8:42 SA | 11/08/2016

 Từ ngày 01 tháng 8 đến hết ngày 06 tháng 8 năm 2016, tại Hội trường 16-5, phòng GD&ĐT huyện đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức mở 03 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2016 cho 1105 cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường trực thuộc Phòng GD&ĐT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, trường PTTH Lương Thế Vinh, phân hiệu PTTH Lương Thế Vinh, trường PTTHDTNT huyện Đăk Glei.

10:39 SA | 07/09/2015

 Hòa trong không khí tưng bừng cả nước chào mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, ngày 5 tháng 9 hàng năm là ngày khai giảng năm học mới và cũng là ngày “toàn dân đưa trẻ đến trường”, ngày hội của cả nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, ngày hội lớn của tuổi trẻ học đường, là ngày hội của các thầy cô giáo.

8:09 SA | 04/09/2015

 Năm học 2015-2016 là năm học tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei đã tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện, phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc triển khai công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới.

10:44 SA | 27/08/2015

 Chiều ngày 26/8/2015, tại hội trường 16/5, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2014 - 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 - 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Thắng - Phó Giám đốc Sở GĐ&ĐT tỉnh; đồng chí Nguyễn Quang  Oánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí A Phương - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Kring Xa Chí - Chủ tịch HĐND huyện; Đại diện lãnh đạo các phòng ban, cơ quan trong huyện, UBND các xã, thị trấn; cùng toàn thể các thầy, cô giáo trên địa bàn huyện. Đồng chí Phạm Văn Phụ - Trưởng phòng GD&ĐT huyện chủ trì và khai mạc Hội Nghị.

9:14 SA | 12/08/2015

 Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-SGDĐT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016. Từ ngày 03 tháng 8 đến hết ngày 07 tháng 8 năm 2015, phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei đã tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối