SimpleMenu

   Đóng

  Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện

 Thông tin chung

      Tên cơ quan: Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đăk Glei

      Địa chỉ: Thôn 16/5 – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei

      Điện thoại: 0603 833 122

       Email: pgddakglei.kontum@moet.edu.vn

   
      Trưởng phòng: Ông Lê Hải Lâm

        Điện thoại: 0914222881
        Email: hailam_861@yahoo.com.vn
 
      Phó phòng: Ông Phạm Thế Anh

       Điện thoại: 0914 222991

          Email: theanhdakglei1974@gmail.com

Vị trí, chức năng:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

          2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện:

          a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về hoạt động giáo dục ở địa phương;

          b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục ở địa phương;

          c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông, trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) ở địa phương theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), đối với: Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học; trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; công nhận việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

          4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          5. Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng cấp xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          6. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với thanh tra huyện, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo ở địa phương.

          7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch này theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

          9. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

          10. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.

          11. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          12. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          13. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

          14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức xã được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương.

          15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          17. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao và theo quy định của pháp luật.

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei tổng kết năm học 2014-2015

 Chiều ngày 26/8/2015, tại hội trường 16/5, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2014 - 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 - 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Thắng - Phó Giám đốc Sở GĐ&ĐT tỉnh; đồng chí Nguyễn Quang  Oánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí A Phương - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Kring Xa Chí - Chủ tịch HĐND huyện; Đại diện lãnh đạo các phòng ban, cơ quan trong huyện, UBND các xã, thị trấn; cùng toàn thể các thầy, cô giáo trên địa bàn huyện. Đồng chí Phạm Văn Phụ - Trưởng phòng GD&ĐT huyện chủ trì và khai mạc Hội Nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Đăk Glei là huyện khó khăn của tỉnh Kon Tum, địa bàn rộng, đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự đồng lòng của toàn xã hội, Phòng GD&DT huyện Đăk Glei đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo về mọi mặt. Nhờ đó mạng lưới trường lớp được mở rộng, đến nay các xã đều có trường học từ mầm non đến trung học cơ sở, các trường phổ thông bán trú được thành lập và đi vào hoạt động có chất lượng, một số trường đã được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ theo các tiêu chí trường chuẩn quốc gia như: Trường Trung học cơ sở Thị trấn Đăk Glei, trường Trung học cơ sở xã Đăk Pek, trường Tiểu học Kim Đồng xã Đăk Pek… Năm học 2014 - 2015, Phòng GD&ĐT huyện có 37 đơn vị trường học trực thuộc, trong đó có 12 trường mầm non, 13 trưởng tiểu học, 12 trường trung học cơ sở. Tổng số 515 lớp, trong đó bậc học mầm non có 138 nhóm, lớp. Tiểu học có 278 lớp, THCS có 99 lớp. Tổng số học sinh có 11.131 em. Trong đó mầm non có 3.188 em, tiểu học có 4.968 em, THCS có 2.975 em. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2014 - 2015, ngay từ đầu năm phòng GD&ĐT huyện đã chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, gắn với đặc thù của từng đơn vị trường học, đưa nội dung các cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các phong trào đã trở thành hoạt động thường xuyên của mỗi đơn vị trường học, đồng thời triển khai thực hiện nghiên túc chương trình kế hoạch dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, chống tiêu cực trong kiểm tra và thi cử, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, đặc biệt là đối với học sinh dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, phương pháp học tập tích cực cho học sinh, chỉ đạo các trường học triển khai linh hoạt có hiệu quả việc thực hiện chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp phù hợp với từng lứa tuổi, từng cấp học, từng chủ đề và thời gian theo hướng dẫn của Bộ GĐ&ĐT. Tổ chức nhiều hoạt động vui chơi gắn với các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, tổ chức các trò chơi dân gian để học sinh tham gia, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, phòng chống dịch bệnh, chống suy dinh dưỡng cho trẻ, bảo vệ môi trường, xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích được triển khai thực hiện đồng bộ đem lại hiệu quả thiết thực, thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, nhằm tăng cường sức khỏe, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi làm và sử dụng đồ dùng dạy học cấp trường và cấp huyện. Bằng sự phấn đấu không mệt mỏi, sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, đến cuối năm học 2014 - 2015, toàn ngành giáo dục và đào tạo huyện Đăk Glei có 700 cá nhân được công nhận “Lao động tiên tiến”, 101 cá nhân được công nhận “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 213 cá nhân được tặng giấy khen, 88 tập thể được công nhận “Tập thể tiên tiến”, 37 tập thể được tặng giấy khen, 43 cá nhân được đề nghị tặng bằng khen, 15 tập thể được đề nghị công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 11 tập được đề nghị tặng bằng khen.

Năm học 2015 - 2016, toàn ngành giáo dục đào tạo huyện tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đổi mới toàn diện công tác quản lý giáo dục đào tạo, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục đối với từng cấp học, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và tăng nguồn lực đầu tư cho các trường học.  

                                                         Tin, ảnh: Bích Hồng - Đình Hiều.

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 27/08/2015 Lượt xem : 1924
Quay Về