SimpleMenu

   Đóng

  Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện

 Thông tin chung

      Tên cơ quan: Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đăk Glei

      Địa chỉ: Thôn 16/5 – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei

      Điện thoại: 0603 833 122

       Email: pgddakglei.kontum@moet.edu.vn

   
      Trưởng phòng: Ông Lê Hải Lâm

        Điện thoại: 0914222881
        Email: hailam_861@yahoo.com.vn
 
      Phó phòng: Ông Phạm Thế Anh

       Điện thoại: 0914 222991

          Email: theanhdakglei1974@gmail.com

Vị trí, chức năng:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

          2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện:

          a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về hoạt động giáo dục ở địa phương;

          b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục ở địa phương;

          c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông, trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) ở địa phương theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), đối với: Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học; trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; công nhận việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

          4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          5. Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng cấp xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          6. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với thanh tra huyện, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo ở địa phương.

          7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch này theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

          9. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

          10. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.

          11. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          12. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          13. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

          14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức xã được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương.

          15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          17. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao và theo quy định của pháp luật.

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT

Ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Đăk Glei tổng kết năm học 2015-2016

 Chiều ngày 24/8/2016, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đăk Glei tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

 Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hóa - Phó Giám đốc Sở giáo dục - Đào tạo tỉnh Kon Tum, Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Công đoàn Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Kon Tum, đồng chí Nguyễn Quang Oánh - Phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Đinh Văn Quý - Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đỗ Sum - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Năm học 2015 - 2016, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei đã triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế của địa phương và sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum và của UBND huyện. Quy mô mạng lưới trường lớp không ngừng được củng cố và phát triển. Toàn huyện có 37 trường học, trong đó Mầm Non có 12 trường, Tiểu học có 13 trường, Trung học cơ sở có 12 trường; Tổng số học sinh có 11.651 em, tăng 520 em so với năm học trước. Trong đó mầm non có 3.542 em, tiểu học có 5.066 em và trung học cơ sở có 3.043 em; Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên phục vụ có 942 người. Trong đó mầm non có 203 người, tiểu học có 439 người, trung học cơ sở có 300 người. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao, tỷ lệ huy động trẻ từ 0-5 tuổi đến lớp đạt 53,3%, trẻ 3-5 tuổi đến trường đạt 91,8 %, trẻ 5 tuổi đến trường đạt 100%, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100% và từ 11-14 tuổi vào lớp 6 đạt 98,3%; các hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng được coi trọng, tỷ lệ học sinh khá giỏi ngày càng tăng.

Tổng kết năm học 2015 - 2016 có 1 tập thể và 1 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 3 tập thể và 6 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tặng bằng khen, có 4 tập thể và 8 cá nhân được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tặng giấy khen, có 700 cá nhân được công nhận lao động tiên tiến, 103 cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 32 tập thể được công nhận “Tập thể lao động tiên tiến”, 21 tập thể được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

Lãnh đạo sở giáo dục trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei còn một vài hạn chế như: Việc giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống cho học sinh còn chưa đồng đều, chưa tích cực và quyết liệt trong đổi mới phương pháp dạy và học, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy còn thiếu thốn, hiện tại toàn huyện còn thiếu 65 phòng học cần được xây mới.

Trong năm học mới 2016-2017, nhằm khắc phục những khó khăn và hạn chế tồn tại, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 29 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 8 khóa XI về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống cho học sinh kết hợp với đưa văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số vào giảng dạy trong nhà trường; tiếp tục duy trì, giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, góp phần đưa ngành Giáo dục - Đào tạo của huyện Đăk Glei lên tầm cao mới.

Bích Hồng - A Lộc.  

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 30/08/2016 Lượt xem : 1173
Quay Về