Đăng Nhập

SimpleMenu

   Đóng

 Thông tin chung

      Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei

      Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei

      Điện thoại: (060) 3833105 

Thường trực Hội đồng nhân dân :
- Chủ tịch HĐND huyện: Ông A Sô Lai
  Điện thoại: 0976 875779
  Email: (Đang cập nhật)
 
- Phó Chủ tịch HĐND huyện: Ông Ô Lý Sơn
  Điện thoại: 0987 309072
  Email: (Đang cập nhật)

- Phó Chủ tịch HĐND huyện: Ông Đinh Văn Quý
  Điện thoại: 0981 122664
  Email: (Đang cập nhật)