SimpleMenu

   Đóng

Articles

   Đóng
2:47 CH | 11/06/2018

 Chi tiết Báo cáo  xem TẠI ĐÂY

5:23 CH | 11/12/2017

 Vừa qua, từ ngày 06/12 đến ngày 07/12/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ V, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Qua tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ V, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu và giải trình cụ thể đối với các ý kiến tham gia của đại biểu. 

9:09 SA | 03/08/2017

 Ngày 31/7/2017, HĐND huyện ra Thông báo số 26/TB-HĐND v/v Kết quả Kỳ họp HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

3:01 CH | 19/06/2017

 Ngày 13/6/2017, UBND huyện Đăk Glei ban hành Báo cáo số 220/BC-UBND về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

8:52 SA | 30/11/2016

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

3:07 CH | 04/11/2016

 Ngày 19/8/2016, UBND huyện ban hành Báo cáo số 337/BC-UBND về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021.

10:29 SA | 03/08/2016

 Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổng hợp tải về TẠI ĐÂY