Thông tin đấu thầu - Mua sắm công

   Đóng
4:15 CH | 18/12/2019

 Ngày 17/12/2019, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Glei ban hành Thông báo số 23/TB-BQL v/v lực chọn tổ chức đấu giá tài sản.