Đăng Nhập

Thông tin chỉ đạo điều hành

   Đóng
THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh

Sáng ngày 29/7/2019, tại Trụ sở HĐND - UBND huyện, UBND huyện tổ chức làm việc với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum. Tham dự Hội nghị có đông chí Hoàng Trung Thông - Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hồ Thanh Hoàng - Giám đôc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum; lãnh đạo Phòng Tài chính - Kê hoạch, Hạt Kiểm lâm huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

Sau khi nghe Quỹ Bảo vệ va Phát trien rưng báo cạo tình hỉnh thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018 trên địa bàn huyện Đăk Glei và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp. Đông chí Hoàng Trung Thông - Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Phê bình Chủ tịch UBMD và kế toán 07 xã chưa lập Dự toán kinh phí DVMTR năm 2019 (Đăk Môn, Đăk Pék, Đăk Man, Đãk Choong, Mường Hoong Ngọc Linh, Xốp); 05 xã chưa Quyết toán kinh phí DVMTR năm 2018 theo quy định (Đăk Môn, Đăk Pék, Đăk Man, Đăk Choong, Mường Hoong); 03 xã không báo cáo kịp thời kết quả thực hiện việc chi trả tiền DVMTR phục vụ đoàn kiểm tra (Đăk Nhoong, Đăk Choong, Mường Hoong), Giao Phòng Nội vụ tổng hợp để có cơ sở đánh giá xếp loại năm 2019.

Giao các xã nêu trên, khẩn trương xây dựng dự toán kinh phí DVMTR năm 2019 và hoàn thành công tác quyết toán kinh phí DVMTR năm 2018 theo quy định. Nghiên cứu lại các hợp đồng đã ký kết, đồng thời tham vấn ý kiến của Quỹ BV&PTR để hoàn thiện và triển khai thực hiện.

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch và Hạt Kiểm lâm huyện phân công

công chức tham gia cùng đoàn công tác của Quỹ BV&PTR kiểm tra tại huyện Đăk Glei từ ngày 29/7 đến hết ngày 07/8/2019.    

Yêu cầu Hạt Kiểm lâm, UBND cấp xã, Quỹ BV&PTR cấp xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra huyện và tất cả các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và UBND các huyện, thành phổ về thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Giao Quỹ BV&PTR xã Đăk Man khẩn trương thực hiện việc chi trả 57 triệu đồng tiền DVMTR theo Văn bản số 849/UBND-NNTN ngày 16/4/2019 cua UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng tiền chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh; gửi báo cáo và tài liệu minh chứng về Phòng Tài chính – Kế hoạch, Hạt kiểm lâm để tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh và Quỹ BV&PTR tỉnh. Hoàn thành trước ngày 03/8/2019 (thứ 7).

Giao Phòng Tài chính - Kể hoạch tổng hợp, tham mưu báo cáo đinh kỳ về kết quả chi trả tiền DVMTR trên địa bàn huyện và kết quả thực hiện Vẩn bản số 849/UBND-NNTN ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh Kon Tum. Tham mưu UBND huyện xây dựng giải pháp phối hợp cụ thể với Quỹ BV&PTR tỉnh và các xã, thị trấn trong việc chỉ trả tiền DVMTR, yêu cầu việc chi trả tiền DVMTR phải tập trung, công khai, minh bạch và nhanh chóng; đề nghị Quỹ BV&PTR tỉnh trước khi chuyển tiền DVMTR cho các xã phải thông báo cho UBND huyện biết trước 03 ngày để phân công cán bộ chuyên môn tham gia để theo dõi, giám sát hoạt động chi trả của các Quỹ BV&PTR các xã, thị trấn.

Giao Phòng Nội vụ tổng hợp các đơn vị, cá nhân (Giám đốc và kế toán quỹ BV&PTR các xã) không thực hiện đảm bảo nhiệm vụ được giao (chậm trễ, sai phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ) làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành chung của huyện, xã; tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm theo quy định.

Trong thời gian tới, đơn vị, địa phương, cá nhân nào chậm trễ trong việc lập dự toán và quyết toán kinh phí DVMTR hoặc vi phạm các quy định về quản lý sử dụng và chi trả tiền DVMTR thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã và cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật va Chủ tịch UBND huyện.

Thông báo Kết luận số 143/TB-UBND của UBND huyện

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 31/07/2019 Lượt xem : 252
Quay Về