Đăng Nhập

Nghiên cứu, học tập các Nghị quyết

   Đóng
9:09 SA | 29/05/2019

 Ngày 23/5/2019, Ban thường vụ Huyện ủy Đăk Glei có văn bản số 797-CV/HU v/v thực hiện chế độ chi hoạt động công tác đảng.

10:25 SA | 13/07/2018

Học tập nghiên cứu các nghị quyết Trung ương lần thứ 7 Khóa XII của Đảng, chắc chắc chúng ta có cùng suy nghĩ Đảng ta luôn luôn trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định với sự nghiệp đổi mới do mình khởi xướng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

10:29 SA | 03/07/2018

 Ngày 29/6/2018,  Ban bí thư Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. 

5:20 CH | 28/05/2018

Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

5:27 CH | 11/12/2017

 Học tập nghiên cứu các văn kiện, nội dung các NQTW6 khóa XII của Đảng, chúng ta dễ nhận thấy nội hàm của Nghị quyết tiếp tục khẳng định bản chất giai cấp của Đảng, thể hiện rõ Đảng ta luôn trung thành, kiên định với lý luận Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn.

4:59 CH | 17/07/2017

 Hội nghị Trung ương năm khóa XII đã thảo luận và ban hành ba Nghị quyết quan trọng về đường lối chủ trương phát triển kinh tế của đất nước. Nội dung các nghị quyết số 10, 11, 12 được bàn tại hội nghị khẳng định nhất quán quan điểm của Đảng phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; mô hình kinh tế của nước ta là mô hình kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.

4:03 CH | 31/03/2017

 Mối quan hệ biện chứng nhân quả giữa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.