banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 7 năm 2024
Cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)
9-7-2024

         Nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) huyện Đăk Glei năm 2024; UBND huyện Đăk Glei ban hành Kế hoạch số 182 ngày 28/6/2024 .
         Theo đó, UBND huyện yêu cầu Các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra tại Kế hoạch số 3993/KH-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch công tác CCHC tỉnh Kon Tum năm 2024 ; Kế hoạch số 2164/UBND-NC, ngày 20 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Kế hoạch này.
Kế hoạch được triển khai đồng bộ ở cấp huyện, cấp xã; tập trung trọng điểm tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Quá trình thực hiện cần kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xác định việc duy trì, cải thiện và nâng cao các Chỉ số thành phần Cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, kiên trì, liên tục của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cấp huyện và cấp xã. Phát huy sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách pháp luật; góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn
           Nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao chỉ số papi, chỉ số sipas và chỉ số par index:
           Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Ủy ban nhân dân huyện về công tác CCHC và Kế hoạch này.
          Nâng cao nhận thức và trách nhiệm, sự vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị, của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động tại các cơ quan nhà nước, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác CCHC nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số PAPI, SIPAS, PAR INDEX của huyện qua đó góp phần nâng cao các chỉ số PAPI, SIPAS, PAR INDEX của tỉnh. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc các chỉ số PAPI, SIPAS, PAR INDEX được giao chủ trì, theo dõi, triển khai.
          Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ về CCHC, phải xác định rõ đây là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương. d. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự chủ động, nghiên cứu hoặc tham khảo các cách làm hiệu quả của các đơn vị, địa phương trong và ngoài huyện để áp dụng/vận dụng có hiệu quả vào công tác CCHC tại đơn vị, địa phương mình để cải thiện, nâng cao các chỉ số PAPI, SIPAS, PAR INDEX của huyện qua đó góp phần nâng cao các chỉ số PAPI, SIPAS, PAR INDEX của tỉnh.
Thực hiện: Nguyễn Tú
 

Số lượt xem:29
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1059549 Tổng số người truy cập: 3527 Số người online:
TNC Phát triển: